FAGPROFILER

En rekke fagpersoner fra ulike sektorer er tilknyttet UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet. De bidrar på flere vis, enten det er med faglige innspill, artikler og kronikker, deltakelse som ordstyrer eller i panel på våre arrangementer, med mer.

Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst

Dr. Stefanie Babst kan se tilbake på en eksepsjonell karriere i NATOs internasjonale sekretariat. Gjennom 22 år har hun hatt forskjellige posisjoner i avdelingen for public diplomacy blant annet som NATO Deputy Assistant Secretary General fra 2006 til 2012. Fra 2012 til 2020 ledet hun NATOs Strategic Foresight Team. Et sivil-militært team som gir strategiske råd til NATOs generalsekretær og leder av militærkomiteen om ukjente og mulige kommende krisesituasjoner geografiske og tematiske områder av relevans for alliansen.  

Stefanie begynte sin karriere i 1991 som assisterende professor i internasjonal sikkerhet ved Christian-Albrechts universitetet i Kiel, Tyskland. Hun ble senere professor i Russland og Øst-Europa studier hos Federal Armed Forces Command & General Staff College i Hamburg. 

Hun er en internasjonalt anerkjent strategisk rådgiver, forfatter og foredragsholder om internasjonal sikkerhet. Stefanie er styremedlem i The German Council on Foreign Relations og Center for War Studies (Danmark). Hun er også aktiv i forskjellige sikkerhetsnettverk, inkludert Women in International Security (WIIS) og Verdens økonomiske forum (WEF). Hun er også seniorforsker hos det Londonbaserte European Leadership Network. På bakgrunn av sine profesjonelle prestasjoner har hun mottatt flere statlige priser. 

Gjermund Eide

Gjermund Eide

Eide er aktiv tjenestegjørende offiser og har siden 2014 vært militær rådgiver for NATOs generalsekretær i Brussel. Før det var han talsmann for Forsvaret. Eide har også vært instruktør på Forsvarets stabsskole, jobbet på Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, vært kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan, og han har vært militær rådgiver for både forsvarsministeren og forsvarssjefen. Eide har en Master of Science fra National Defence University i Washington, han har studert to år på stabsskolen i Sverige og gått Forsvarets stabsskole.

Henrik Thune

Henrik Thune

Henrik Thune er spesialrådgiver hos NOREF og seniorforsker hos Fridtjof Nansens institutt (FNI). Thune har tidligere vært direktør for NOREF og hatt forskjellige stillinger hos blant annet NUPI, Utenriksdepartementet og som prosjektleder i sekretariatet til da utenriksminister Jonas Gahr Støre (2010-2012). Henrik har skrevet flere bøker og akademiske publikasjoner om stormaktsrivalisering, konflikter i Midtøsten, fredsprosesser og norsk utenrikspolitikk. Han har en PhD i statsvitenskap og en master i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science.

sek_person_scid_42083

Robert Mood

Mood har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, Forsvarets veterantjeneste, og den norske militærmisjonen i Brussel. Han har også hatt flere sentrale militære stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet i Libanon, Kosovo og Midtøsten, i tillegg til Syria som sjef for FNs observatørstyrke. Mood har også vært president for Norges Røde Kors. Han er en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet, og mottok Fritt Ords Pris i 2016 for ytringsmot i debatten om Forsvarets rolle.

Salthammer, Cathrine-sh-web

Cathrine W. Salthammer

Salthammer er utdannet statsviter og offiser, og jobber som rådgiver for innsikt og analyse i Geelmuyden Kiese. Hun er også HV-offiser. Salthammer har lang og bred erfaring med forsvars- og sikkerhetspolitikk, og hun har de siste 20 årene hatt stillinger både på operativt og strategisk nivå, i forsvarssektoren og i justissektoren, noe som har resultert i at hun i dag har en særlig god innsikt i hvilket trussel- og risikobilde vi som nasjon står overfor. Salthammer har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementets seksjon for nasjonal sikkerhet, hvor hun blant annet har hatt et særlig ansvar for policy-utvikling knyttet til PSTs ansvarsområder. Salthammer har også jobbet som flerkildeanalytiker i PST og i Forsvaret, hun har tjenestegjort i Etterretningsbataljonen og i internasjonale operasjoner i Afghanistan og Kosovo. I tillegg har Salthammer jobbet ved Forsvarsdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling og i Utenriksdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene.

Skjermbilde 2019-04-02 kl. 11.53.48

Gunhild Hoogensen Gjørv

Gjørv er professor i freds- og konfliktstudier med spesialisering innen sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Hun er også Nansen Professor ved University of Akureyri på Island. Gjørv var en av ekspertene i Afghanistanutvalget som utredet Norges innsats i Afghanistan. Hun var også blant de første som mottok forskerstipendet “Fulbright Arctic Initiative”, et forskningsprogram som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid om utfordringer i Arktis. Gjørv har en rekke styreverv, blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Den Internasjonale Arktiske Forskningskomiteen. Hun er også forfatter av boken “Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" utgitt i 2014.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.25.49

Gjert Lage Dyndal

Dyndal er aktiv tjenestegjørende offiser som oberst og operasjonssjef (A3) ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC) på Reitan i Bodø. I tillegg til bred operativ militær bakgrunn har han på fritid studert til M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie i Storbritannia, samt skrevet flere bøker og artikler om krisehåndtering, sikkerhetspolitikk, strategi og anvendelsen av militærmakt. Dyndal har vært tilknyttet en rekke større forskningsprosjekter, flere forskningsmiljøer og privat næringsliv. Per tiden er han tilknyttet som Førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen i Bodø (HHN), Nord universitet, samt som Dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm.

Anton Lif storbild

Anton Lif

Lif er spesialist på informasjonspåvirkning og kommunikasjon. Han jobber som Crisis Management konsulent i Combitech, et uavhengig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab. Lif har tidligere jobbet ved det svenske forsvarets enhet for psykologiske operasjoner (psyops) i mange år, hvor han var involvert i å utvikle Sveriges evne. Noen av Lifs viktigste styrker og drivkrefter ligger i å oversette forskning og ekspertise som finnes på dette feltet, til praksis: Å utvikle private og offentlige virksomheters evne til å møte informasjonspåvirkning – gjennom utdanning, praktisk øvelse og rådgivning. Han har også vært engasjert i frivillige forsvarsorganisasjoner i Sverige, og i 2018 var Lif prosjektleder for «Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft» som ble utført av Svenska Försvarsutbildarna på vegne av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

tomr

Tom Røseth

Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo på Russlands relasjon til Kina. Hans forskningsområder spenner fra sikkerhetspolitikk i Arktis, Russisk utenrikspolitikk, etterretningsstudier, Russlands energirelasjon med Kina og totalforsvarssamarbeid med Ukraina. Røseth leder et Ukraina prosjekt ved FHS hvor målet er å høste av de ukrainske erfaringene i konflikten med Russland. Han er medredaktør i boken "Intelligence Relations in the 21st Century" (2020) og har bidratt i bøker og tidsskrift om Russland-Kina relasjonen og Arktis. Røseth har bred erfaring i flere roller som sivilt ansatt i Forsvaret, med Balkan, Nordområdene, Russland og Kina som fokusområder. Han har tidligere vært forsker på Asiasenteret ved Institutt for Forsvarsstudier, og vært monitor på Balkan for European Union Monitoring Mission (EUMM). Røseth har i en årrekke vært med i beredskapsstyrken til NORDEM/Flyktninghjelpen og deltatt på over 15 oppdrag i land i Asia, Midtøsten og Øst-Europa for OSSE og EU. Han har to mastergrader, en i sammenliknende politikk/russisk fra Universitetet i Bergen og en i militære studier/ledelse fra Forsvarets høgskole. Røseth har også studert ved Moscow State Institute for International Relations (MGIMO) i Moskva.

rajko

Rajko Radević

Radević er sikkerhetsanalytiker og jobber blant annet som koordinator for prosjektet «Building Integrity in Defence and Security Areas», finansiert av Norge. Han er grunnlegger av en uavhengig sikkerhetspolitisk tenketank i hjemlandet Montenegro; Senter for sikkerhetsstudier – Montenegro. Tidligere har Radević blant annet jobbet som analytiker og rådgiver for ledende tenketanker i Montenegro, hvor han blant annet har ledet en rekke prosjekter hovedsakelig på temaer som sikkerhetssektorreform, euro-atlantisk integrasjon og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Radević har en mastergrad i internasjonal sikkerhet og diplomati fra Universitetet i Beograd, og er for tiden også stipendiat ved doktorgradsprogrammet for sikkerhetsstudier ved Universitetet i Ljubljana.

arild_bergh_2022m

Arild Bergh

Bergh er seniorforsker ved avdeling Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har doktorgrad i sosiologi fra University of Exeter. Før dette jobbet Bergh i 20 år som databaseutvikler i Storbritannia. Disse komplementære ferdighetene benyttes i forskning på sosiotekniske problemstillinger som kan påvirke Norge. For tiden jobber han med cybersosial propaganda, påvirkningsoperasjoner, og des- og feilinformasjon i digitale domener som sosiale medier – spesielt i sammenheng med nasjonale kriser og totalforsvar. Forskningen fokuserer på å forstå hvordan fiendtlige aktører manipulerer sosiale medieplattformer, hva de oppnår og hvordan demokratier kan oppdage og takle slike aktiviteter. Bergh er for tiden gjesteforsker ved Hitotsubashi University i Tokyo.

Skjermbilde 2022-06-09 kl. 16.37.18

Vebjørn Horsfjord

Horsfjord er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har lang erfaring fra arbeid med religiøse aktører i konfliktsituasjoner, forskning på interreligiøse relasjoner, og forholdet mellom religion og politikk, samt religion og menneskerettigheter. Horsfjord har en PhD om internasjonal interreligiøs dialog, og har gjennom flere år forsket på den russisk-ortodokse kirkes politiske rolle, nasjonalt og internasjonalt. Han har arbeidet med økumenisk og interreligiøst samarbeid, og var fra 2006 til 2010 generalsekretær for European Council of Religious Leaders.

Attachment-1

Gro Nystuen

Nystuen er cand. jur og dr. juris fra UiO med doktorgrad i folkerett fra 2004 om fredsavtalen for Bosnia-Herzegovina. Hun har vært i utenrikstjenesten fra 1991 til 2005, bl.a. med stasjonering ved FN-delegasjonen i Genève og sekondering til Jugoslavia-konferansen i FN og Office of the High Representative i Bosnia. Nystuen var førsteamanuensis ved jur. fak. UiO fra 2005 til 2011 med hovedansvar for internasjonal humanitær rett og krigens folkerett, og ved Forsvarets høgskole fra 2008 til 2013. Hun var seniorpartner ved ILPI fra 2009 til 2016, og er tilknyttet Folkerettsinstituttet (NAIL) fra 2018. Nystuen har vært leder av Petroleumsfondets Folkerettsråd (2001-2004) og Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (2005-2011/13). Hun var også medlem av Afghanistanutvalget (2015-2016), og fra 2010 til 2021 var hun leder av Forsvarsdepartementets råd for stridsdekorasjoner. Nystuen har jobbet med folkerett, traktatrett, fredsforhandlinger, internasjonal humanitær rett, nedrustnings- og våpenrett, menneskerettigheter og næringslivets menneskerettsansvar – og har publisert innen alle disse områdene. Hun har bred kompetanse på internasjonale prosedyreregler og multilaterale prosesser. I tillegg har Nystuen blant annet utgitt boken "Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger" sammen med Cecilie Hellestveit (2020), "Nuclear Weapons under International Law" (red.), og "The Convention on Cluster Munitions – a commentary" (red.). Hun har siden 2018 vært ansatt ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og er for tiden assisterende direktør.

7ABCEECE-F986-4901-A6FE-DF2B0E782343 (2)

Erlend Hagenes

Hagenes har siden 2004 ledet "Øvelse Nord" frem til det som i dag er den fremste nasjonale møteplassen for norsk beredskap. Med sin bakgrunn i frivillige redningsorganisasjoner, helsevesen, næringsliv, akuttmedisin og universitet er han en mye brukt foredragsholder, øvingsleder og mentor innen beredskapsfaget. Hagenes har forsket og avlagt mastergrad innen trygghetsfremmende faktorer, han har mangeårig virke som intensivsykepleier pre-/intrahospitalt, og lang erfaring knyttet til sivil-militært samarbeid og totalforsvar. Hagenes er nå seniorrådgiver ved Nord Universitet og har initiert oppstart av flere studier innen beredskapsfaget.

Sas (1)

Sasho Stojkovski

Stojkovski har forsvarsbakgrunn og har jobbet mye med sivil beskyttelse. Som forsker, politisk analytiker og konsulent har han jobbet med track II-diplomati på Vest-Balkan, i samarbeid med blant annet NOREF. Han er særlig opptatt av konflikt og konflikthåndtering, politisk analyse, dialog, forsoning, strategisk planlegging, monitorering og evaluering. Stojkovski er rådgiver for Nansen Dialog-senteret i Skopje. Han er en av grunnleggerne av senteret og ledet arbeidet som direktør i perioden 2007 til 2019.

190812 EW portrait of ST copy for Hedda

Stein Tønnesson

Tønnesson er asiaforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), redaktør for asiastoff i Journal of Peace Research, og medlem av redaksjonsrådet for Global Asia. Hans forskningsområder omfatter fred og konflikt i Øst-Asia, nasjonsbygging i Sørøst-Asia, konfliktene i Sør-Kina-havet, revolusjon og krig i Vietnam, samt sosiale mediers rolle i Myanmars interne konflikter. I årene 2011–17 ledet Tønnesson forskningsprogrammet Fred i Øst-Asia ved Universitetet i Uppsala, og publiserte monografien Explaining the East Asian Peace (NIAS Press 2017). I årene 2018–21 leder han to prosjekter om væpnede grupper og sosiale medier i Myanmar, i partnerskap med Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS). Den første artikkelen fra dette samarbeidet ble publisert i Journal of Contemporary Asia i 2021: Pretending to be States: The Use of Facebook by Armed Groups in Myanmar.

PS från ICG

Pär Stenbäck

Stenbäck har pol.mag. fra Helsingfors Universitet med internasjonal politikk som hovedemne. Han har vært parlamentariker, Finlands undervisningsminister og utenriksminister mellom 1970 og 1985, og deretter generalsekretær for Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen og Nordisk Ministerråd. Stenbäck er grunnlegger av International Crisis Group (ICG) og leder for Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland. Han er forfatter av boken ”Demokrati under hot?” utgitt i 2018, og er en aktiv samfunnsdebattant.

Geir Hønneland

Geir Hønneland

Hønneland er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og har i mange år jobbet med studier av russisk politikk og identitet, arktisk politikk og internasjonal havpolitikk. Han har hatt et særlig fokus på forholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet, herunder russiske persepsjoner av norsk politikk. Hønneland ble av khrono.no rangert som den mest publiserte forskeren i norsk instituttsektor, og den mest publiserte samfunnsviteren utenfor økonomi i norsk akademia generelt, i perioden 2012-2016. Han har publisert en rekke bøker på norsk og engelsk, hvorav flere har blitt oversatt til andre språk, som russisk og kinesisk. Hønnelands siste bok er Russia and the Arctic: Identity, Environment and Foreign Policy (2. utgave, Bloomsbury, 2020). Han er tidligere forskningsleder og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, seniorforsker ved NUPI og professor II ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet. Hønneland har også undervist i russisk politikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har hatt flere verv i komiteer og programstyrer i Norges forskningsråd, og siden 2018 er han leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Hønneland er generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

ingvildnaess

Ingvild Næss

Næss er jurist fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet med spørsmål knyttet til teknologi, personvern, ytringsfrihet og tillit i næringslivet siden 2005. Næss arbeidet i en årrekke i Advokatfirmaet Thommessen, der hun var med å lede firmaets satsing på teknologi og personvern. De siste fire årene har Næss jobbet i Schibsted. Nå er hun direktør for personvern og datatrender, og sitter i ledelsen i Schibsted Data & Tech. Næss leder også Mediebedriftenes Landsforenings utvalg for data og personvern. Videre er hun oppnevnt som medlem av personvernkommisjonen som skal avgi sin rapport innen utgangen av 2021.

Rune Jakobsen_Passfoto

Rune Jakobsen

Generalløytnant Jakobsen var frem til i år Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), før han gikk av med pensjon. Han har tidligere vært blant annet Generalinspektør for Hæren, Sjef Operasjonsstaben ved FOH, Kontingentsjef i Afghanistan og Sjef Krigsskolen. Jakobsen har også ledet Hærstaben og Telemark bataljon.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 10.39.41

Terje Bruøygard

Oberst Bruøygard har jobbet som militær studieleder ved det amerikanske marinekorpsets stabsskole i Virginia, USA. Før det var han sjef for Telemark bataljon. Bruøygard har også jobbet i Forsvarsdepartementets avdeling for Sikkerhetspolitikk. Han har hatt en rekke stillinger i Hæren, både i nord og sør, og har tjenestegjort både i Afghanistan og Irak. Av utdanning har Bruøygard Befalsskole og Krigsskole fra Forsvaret, og han har en mastergrad fra Marine Corps University i Quantico.

oleandrebraten

Ole Andre Bråten

Bråten har 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering, internasjonalt og nasjonalt. Han er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi (M.Phil.) med særlig faglig interesse for ledelse og beredskapsplanlegging. Bråten har ledet flere forskningsprosjekt innen samfunnssikkerhet, er forfatter av og bidragsyter til flere fagbøker på området. Han har bl.a. undervist innen temaene ved Høgskolen i Innlandet – der han også er ekstern sensor innen områdene, samt ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet. Bråten har erfaring fra FN, NATO og norsk justissektor – bl.a. som Politioverbetjent og høgskolelektor ved Politihøgskolen. Han har representert Hæren ved International Police Company, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE – samt tjenestegjort i fredsbevarende tjeneste for FN i UNIFIL. Bråten er også forfatter av boken «Håndbok i krisehåndtering», utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Han er en mye benyttet foredragsholder og rådgiver for organisasjoner og ledergrupper.

thorgeir-01-sh_SB

Thorgeir Kolshus

Kolshus er sosialantropolog og leder for Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet. Han har tidligere vært førsteamanuensis og professor II ved Sosialantropologisk institutt, UiO. Der tok han også sin doktorgrad i 2007, med en avhandling om samspillet mellom religion og politikk, basert på over to år med etnografiske feltarbeid på øya Mota helt nord i øystaten Vanuatu i den sørvestlige delen av Stillehavet. Kolshus er en aktiv fag- og forskningsformidler på en rekke ulike plattformer, og har blant annet vært spaltist i Dagens Næringsliv og i Aftenposten. Han bruker sin stillehavskompetanse både til å informere om utviklinger i denne geopolitisk sentrale del av verden og som utgangspunkt for sammenligninger med, og skråblikk på, norske forhold.

2 - Saxi, Portrettfoto (black)

Håkon Lunde Saxi

Saxi er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) i Oslo; et av Norges fremste akademiske fagmiljøer innen militærstrategi- og fellesoperasjoner, samt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Han har vært tilknyttet FHS siden 2009 og særlig forsket på norsk, nordisk og nordeuropeisk forsvarspolitikk. Saxi disputerte i 2016 med sin doktorgrad om britisk- og tysk forsvarspolitikk etter den kalde krigen. Han var under arbeidet med avhandlingen gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) og ved den tyske forskningsstiftelsen SWP. Saxi var i 2009 praktikant i FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO).

IMG_7638 (1)

Andreas Indregard

Indregard har bred internasjonal erfaring innen politisk analyse, fredsmekling og humanitær bistand, og har jobbet to år som politisk rådgiver for Kofi Annan. Det siste tiåret har han primært jobbet i Myanmar og andre deler av Sørøst-Asia, blant annet som direktør for «Advisory Commission on Rakhine State», en kommisjon nedsatt av Myanmars leder Aung San Suu Kyi. Indregard har også jobbet for FN (blant annet som FNs øverste stedlige representant i delstaten Rakhine) og vӕrt Norsk Folkehjelps landdirektør i Myanmar. Tidligere har han også arbeidet fem år i Midtøsten, blant annet som senioranalytiker for International Crisis Group (ICG) i Israel/Palestina og sjef for den norske kontingenten i den internasjonale observatørstyrken i Hebron på Vestbredden. Indregard har studert arabisk ved Universitetet i Oslo og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra Harvard.

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Førsund jobber ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Hun har de siste 20 årene jobbet som bindeledd mellom sikkerhetsmiljøer og marked/media/ledelse via flere offentlige/private prosjekter med fokus på forebyggende digital sikkerhet. Fra tiden i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) var Førsund med å arrangere Nasjonal sikkerhetsmåned i fem år, et nasjonalt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og internasjonalt samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). Som utleid fra NorSIS, bistod hun også med lanseringen av Center for Cyber and Information Security (CCIS). Førsund har siden 2017 samarbeidet tett med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) på vegne av KPMG Cyber og bidratt til arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018, samt undersøkelsen om hybride trusler mot norsk næringsliv 2019. Hun har også vært Director of Communications and Alliances for Junglemap, med fokus på bevisstgjørende og forebyggende tiltak for bedre digital sikkerhet. Første prosjekt var samarbeidet mellom NSR, PST og Junglemap om å tilby næringslivet et gratis introduksjonskurs om digital sikkerhet.

_MG_9128

Ørjan Nordhus Karlsson

Karlsson er sosiolog, forfatter og fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han har tidligere vært ansatt i blant annet Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Norsk Folkehjelp. Karlsson har bred internasjonal erfaring, inkludert internasjonale operasjoner i Forsvaret, og deltagelse i katastrofeinnsats og sivil krisehåndtering gjennom EU og FN. Etter at tyfonen Haiyan rammet Filippinene i 2013, ledet han EUs kriseinnsatsteam i landet.

Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch

Borch er professor i strategi og organisasjonsfag ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (1979), har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Umeå universitet (1990), og post doc forskerutdanning fra Indiana University i USA. Borch kan vise til omfattende vitenskapelig publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og en rekke bøker. Han har hatt bistillinger ved flere universitet, ved institusjoner, inklusiv Norges forskningsråd, og har deltatt i en rekke offentlige utvalg og komiteer. Borch har i sin karriere arbeidet samfunnsrettet med fokus på entreprenørskap og innovasjon i flere bransjer og sektorer, inklusiv fiskeri, havbruk, landbruk, matvareindustri, maritim næring og beredskapssektoren. Han samarbeider tett med institusjoner innenfor beredskapsapparatet, inklusiv nødetater, Hovedredningssentral og Kystvakt. Han leder for tiden flere internasjonale FoU-prosjekt med fokus på beredskaps- og kriseledelse, og er også leder for et tematisk fagnettverk under UArctic paraplyen kalt «Arctic Safety and Security» med fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene. Borch har vært ansvarlig for oppbyggingen og leder i dag Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium NORDLAB som arbeider med avansert simulator- og beslutningsstøtteteknologi koblet opp i et omfattende internasjonalt simulatornettverk.

Cecilie Hellestveit 2020

Cecilie Hellestveit

Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og forsker på folkerett og væpnede konflikter. Hellestveit er særlig interessert i folkerettslig regulering av nye stridsformer og stridsmidler, beskyttelse av sivile, samt forholdet mellom folkerett og geopolitikk. Hun har blant annet utgitt boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen (2020). Hellestveit har arbeidet med væpnede konflikter i Midtøsten i flere tiår. På norsk har hun tidligere publisert en bok om krigen i Syria (2017). Høsten 2020 kommer Hellestveit med boken Omen – krig i Jemen og en verden i endring. Hun har vært rådsmedlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) siden 2015, og har nylig sittet i det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget for Oljefondet. Hellestveit er tilknyttet det nyetablerte Folkerettsinstituttet (NAIL).

Profilbilde - Simen Bakke - stort

Simen Bakke

Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester, og har blant annet tidligere vært beredskapsrådgiver i Røde Kors. Bakke har også en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hans interessefelt er hvordan sikkerhet kan balanseres mot frihet og andre sentrale borgerrettigheter på en god måte i demokratiske samfunn, inkludert bruk av ulike politimetoder; hvordan økonomi og politikk påvirker statens tilnærming til strukturert risikostyring; gråsoneproblematikk; påvirkningsoperasjoner og desinformasjon. Bakke er også aktiv i den offentlige debatten om disse temaene og har skrevet en rekke artikler.

Mads Harlem

Mads Harlem

Harlem er jurist med spesialkompetanse i krigens folkerett, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett. Han jobber i dag som spesialrådgiver i folkerett og samfunnskontakt samt advokatfullmektig hos advokatfirmaet Nordhus & Aarø. Harlem har tidligere arbeidet i mange år som jurist og leder av politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors hvor han også arbeidet for Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-Bevegelsen i Israel og de okkuperte områdene. Harlem har publisert flere artikler om blant annet Forsvaret og krigens folkerett og han deltar ofte i den offentlige debatten rundt disse temaene.

Laila Bokhari

Laila Bokhari

Bokhari er statsviter, forfatter, politiker, forsker og diplomat. Hun er tidligere statssekretær ved SMK for Erna Solberg og i UD for Børge Brende (2013-2017). Bokharis portefølje ved SMK inkluderer spesielt fokus på krise og beredskap, radikalisering og terrorisme. Hun har siden 2018 vært tilknyttet Harvard Kennedy School of Government, og utviklet kurs i ledelse og beslutningstaking i komplekse krise- og beredskapssituasjoner. Bokhari har en lang forskerkarriere innen feltet terrorisme og voldelig ekstremisme/radikalisering ved FFI og NUPI. Hun ledet arbeidet med den nasjonale handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering i 2014. Bokhari har også jobbet for UD ved Den norske ambassaden i Islamabad, sittet i FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité 1267 (al Qaida/Taliban Monitoring Team), og jobbet med anti-terrorprosjekter for OSSE, samt jobbet for Flyktninghjelpen. Hun satt i tillegg som medlem av 22. juli-kommisjonen (Gjørv-kommisjonen). Bokhari har også jobbet med kvinner, fred og sikkerhet, og kvinner i fredsmekling. Hun er styreleder for Stiftelsen Lillehammer Museum og medlem av styret på NUPI, OsloMet, Raftostiftelsen, United World College, Human Rights House Foundation og Nansen Fredssenter. Bokhari sitter også i Advisory Council ved Global Center on Cooperative Security, i International Advisory Board ved Hedayah (UAE), og i styringsgruppa til det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere. Hun er forfatter av en rekke fagartikler og blant annet bøkene Hellig Vrede (2010) og Arven etter Far (2015).

Halvorssen

Thomas Halvorssen

Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede Multinational Capability Development Campaign (MCDC), som et eget program under tidligere Forsvarets Concept Development & Experimentation (CD&E) virksomhet. Her har Norge bidratt tungt i konseptutviklingen av "Understand to Prevent (U2P) violent conflict - the military contribution" med FFIs "Protection of Civilians (POC)" konsept, samt vært internasjonalt ledende i å fremme og etablere en felles forståelse av hybride trusler, som i prosjektet "Countering Hybrid Warfare (CHW)". Han har i flere år vært seniorrådgiver og forsker på FFI - Gruppe for Næringsstrategi (FFIN), og vært Senior Stabsoffiser i Konsernstaben til Forsvarets logistikkorganisasjon, med ansvar for overordnet strategiutvikling, beredskap og planverk. Halvorssen har tjenestegjort som Oberst i AU (AMIS II) og Chief Joint Logistics Operations Center (JLOC), samt Officer-in-Charge av Integrated Support Services (ISS) i UNAMID i Darfur, Sudan. I tillegg, har han vært spesialrådgiver både i Mazar-e-sharif, Afghanistan (ANA 209.Korps) og nylig hjemkommet fra Baghdad, Irak (CJTF-OIR/Ministerial Liaison Team). Av utdanning har Halvorssen Befalsskole, Sjøkrigsskole, Krigsskole og Stabsskole fra Forsvaret, og han har en MBA fra BI.

DSC_6182_resized

Kristian Berg Harpviken

Harpviken er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), der han leder PRIOs Midt-Østen senter. Han var direktør ved instituttet fra 2009 til 2017. Harpviken er sosiolog. Han har spesielt forsket på Afghanistan og landene i regionen rundt. Han jobber mye med regional konfliktdynamikk og samarbeid, de senere årene med fokus på Midt-Østen. Et av Harpvikens interesseområder er migrasjon, spesielt knyttet til væpnet konflikt, og han har jobbet mye med voldelig mobilisering knyttet til flukt. I forlengelsen av dette leder han fra 2020 et prosjekt om politisk mobilisering mot migrasjon i Europa. Harpviken har en bred forskningsinteresse knyttet til krig og fred, publiserer internasjonalt, bidrar aktivt i politiske dialoger, og foreleser jevnlig for både et akademisk og et allment publikum.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.15.47

Eldar Berli

Berli er tidligere brigadesjef for Brigade Nord og tidligere rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har utdanning fra US Army, US Marine Corps, i tillegg til NATO Defence College.

unnamed (12)

Hanne Eggen Røislien

Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og Army Cyber Institute ved West Point. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, samt organisasjonsendringer innen cyberdomenet for et mer fremtidsrettet forsvar. Røislien har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hun har lang fartstid fra Midtøsten, og har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden. Røislien har vært tilknyttet PRIO og Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC, og har jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait.

trine

Trine Holo

Holo har erfaring som spesialrådgiver i Politiet og Forsvaret, og nøkkelkompetanse innenfor sikkerhetspolitisk analyse, samt strategisk forsvar, etterretning, beredskap og krisehåndtering. Hun har jobbet mye med bi- og multilaterale relasjoner, og har særlig områdekunnskap om Iran, Afghanistan, Pakistan og Russland.

Tormod Heier

Tormod Heier

Heier er oberstløytnant og tilsatt ved Forsvarets høyskole. Han har erfaring fra tjeneste i Hæren, FD, Etterretningstjenesten, IFS og NUPI, og er redaktør for en rekke bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Skjermbilde 2019-03-28 kl. 11.33.21

Richard Utne

Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. Han har lang tjenesteerfaring fra Forsvaret og har deltatt som rådgiver i flere internasjonale operasjoner. Utne har en M.Sc. i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger, med fordypning i sikkerhetsledelse i konfliktområder. Han deltar i ulike forum og ekspertgrupper knyttet til samfunnssikkerhet, og i 2018 var han prosjektleder for NATOs sivile komité Transport Group Ocean Shipping: Project Enhancing Situational Awareness to Hybrid Threats to the Maritime Community in the North Atlantic Ocean and North Sea. I 2019 var Utne bidragsyter til Hybridundersøkelsen gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd.

IMG_6789

Arne Morten Grønningsæter

Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye Atlanterhavskommandoen (Joint Force Command Norfolk). Han har inntil nylig ledet utviklingen av NATOs programmer for utvikling av kommando og kontroll for "Joint Intelligence" og "Integrated Air and Missile Defence", samt kapabiliteter for kommando og kontroll for maritime- og spesialstyrker. Grønningsæter har mangeårig erfaring fra militær og sivil-militær krisehåndtering, som sjef SJØOPS ved FKN, sjef fellesoperasjoner ved både LDKN og FOH. Han er cand.juris med spesialisering i sjørett og har hatt en ledende rolle i utvikling av en rekke militære og sivil-militære planer, regelverk og prosedyrer knyttet til krisehåndtering og operasjoner.

Skjermbilde 2019-02-13 kl. 23.55.42

Carl Waldemar Wilhelmsen

Wilhelmsen jobber som Surveillance Controller ved NATO Airborne Early Warning i Tyskland, og har i tillegg funksjonen som Chief of Current Operations ved Operations Wing Flying Squadron 1. Han har jobbet mange år i Luftforsvaret og deltatt i flere internasjonale operasjoner. Wilhelmsen har utdanning fra Luftkrigsskolen, UiT, UiB og Forsvarets høgskole, og er styremedlem i presidentskapet til Norges forsvarsforening og styremedlem i redaksjonsrådet til Luftled, tidsskriftet for Luftmilitært samfund.

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 11.54.31

Marc Lanteigne

Lanteigne har en PhD fra McGill University og er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsinteresser er Kina og utenrikspolitikk i Øst-Asia, kinesisk samarbeid med regionale og internasjonale organisasjoner, sino-europeiske og sino-arktiske relasjoner, handelspolitikk og Kinas økonomiske diplomati. Lanteigne har skrevet flere bøker som China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power (2005), Chinese Foreign Policy: An Introduction (2009, 2013) - og han er medredaktør av bøkene The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (2008) og China’s Evolving Approach to Peacekeeping (2012). Han har også skrevet en rekke artikler om kinesisk diplomati i Asia og strategisk politikk i Øst-Asia, inkludert petroleumspolitikk, maritim sikkerhet, frihandel og respons på utradisjonell sikkerhet, og økonomi.

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen

Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo; et av Norges ledende forskningsinstitutter vedrørende Russland og Arktis. Han har også stilling som rådgiver på Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, og som seniorrådgiver ved The Arctic Institute i Washington D.C. Samtidig fullfører Andreas en doktorgrad ved Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter. Andreas har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, og ved CSIS i D.C. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics, fra 2010.

36253207_10156226087221830_8297838186936139776_n

Rasmus Gjeddsø Bertelsen

Bertelsen er professor i nordområdestudier og "Barents Chair in Politics" ved UiT - Norges arktiske universitet. Han er dansk politolog, oppvokst på Island og derfor personlig og faglig opptatt av Nord-Atlanteren og Nordområdene. Bertelsen er utdannet i København, Reykjavik, Lausanne, Genève, Amsterdam, Cambridge og Sciences Po. Han var postdoc på Harvard Kennedy School, United Nations University-Institute of Advanced Studies, Tokyo Institute of Technology og Aalborg Universitet. Bertelsens forskningsområder er transnasjonal kunnskap og politisk psykologi mellom Vest og Øst.

Skjermbilde 2018-06-05 kl. 11.09.46

Benjamin Schaller

Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT - Norges arktiske universitet. Hans forskningsprosjekt handler om militært samarbeid og "Confidence- and Security-Building Measures" (CSBMs) som verktøy for konfliktforebygging. Schaller har tidligere jobbet for det tyske utenriksdepartementet da Tyskland hadde formannskapet i OSSE. Hans spesialfelt er arktisk sikkerhet, våpenkontroll og CSBMs.

20141007 bilde av meg

Torgeir Fjærtoft

Fjærtoft er norsk diplomat og dr.philos, med avhandlingen "Transformation of the Middle East State System: Diplomacy as Persuasion by Strategic Discourse", og opphold ved den norske ambassaden i Riyadh (Saudi Arabia), samt feltarbeid i Israel, Tyrkia og Iran. Fjærtoft har tidligere jobbet med Norges forhold til EU, WTO, FN og Tyskland.

last ned (4)

Lars Rowe

Rowe er underdirektør og leder for Norges Hjemmefrontmuseum. Han var tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Rowe har hatt forskningsopphold ved Institutt for forsvarsstudier, Oslo og George Washington University, Washington D.C. og undervist i russisk historie ved Forsvarets Etterretningshøgskole. Hans spesialfelt er sovjetisk og russisk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner i det europeiske nord, sovjetisk industrialisering i Nordområdene, og russisk og norsk etterkrigshistorie.

Karin-MIFF-1

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som journalist for Minerva i en årrekke. Hun har skrevet boken "Israel: Da fredsbevegelsen forsvant". I årene 2013-2014 var hun tilknyttet SISA der hun gjennomførte en kartlegging av ekstreme bosettere på Vestbredden. Abraham har også jobbet med ekstremisme i Midtøsten som prosjektleder i organisasjonen Hate Speech International. Hun bidrar jevnlig med analyser og innlegg om Midtøsten i norsk presse.