FAGPROFILER

En rekke fagpersoner fra ulike sektorer er tilknyttet UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet.

sek_person_scid_42083

Robert Mood

Mood er president i Norges Røde Kors. Han har hatt flere lederstillinger i Forsvaret, blant annet i Telemark bataljon, Forsvarets overkommando, Hæren, Forsvarets veterantjeneste, og den norske militærmisjonen i Brussel. Mood har også hatt flere sentrale militære stillinger i internasjonale operasjoner, blant annet i Libanon, Kosovo og Midtøsten, i tillegg til Syria som sjef for FNs observatørstyrke. Han er en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet, og mottok Fritt Ords Pris i 2016 for ytringsmot i debatten om Forsvarets rolle.

Skjermbilde 2019-04-02 kl. 11.53.48

Gunhild Hoogensen Gjørv

Gjørv er professor i freds- og konfliktstudier med spesialisering innen sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner ved Norges Arktiske Universitet (UiT). Hun er også Nansen Professor ved University of Akureyri på Island. Gjørv var en av ekspertene i Afghanistanutvalget som utredet Norges innsats i Afghanistan. Hun var også blant de første som mottok forskerstipendet “Fulbright Arctic Initiative”, et forskningsprogram som skal bidra til økt internasjonalt samarbeid om utfordringer i Arktis. Gjørv har en rekke styreverv, blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Den Internasjonale Arktiske Forskningskomiteen. Hun er også forfatter av boken “Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" utgitt i 2014.

PS från ICG

Pär Stenbäck

Stenbäck har pol.mag. fra Helsingfors Universitet med internasjonal politikk som hovedemne. Han har vært parlamentariker, Finlands undervisningsminister og utenriksminister mellom 1970 og 1985, og deretter generalsekretær for Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen og Nordisk Ministerråd. Stenbäck er grunnlegger av International Crisis Group (ICG) og leder for Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland. Han er forfatter av boken ”Demokrati under hot?” utgitt i 2018, og er en aktiv samfunnsdebattant.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.25.49

Gjert Lage Dyndal

Dyndal er Oberst og nestsjef for en strategisk tenketank (foresight team) for NATO-ledelsen i Brussel. I tillegg til sin operative militære bakgrunn har han en M.Phil. i krigsstudier og PhD i historie. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om sikkerhetspolitikk og anvendelsen av militærmakt. Dyndal er engasjert som Dosent ved Forsvarshøgskolan i Stockholm. Han sitter per tiden i det uavhengige utvalget som evaluerer Norges sivile og militære deltakelse i operasjonen i Libya i 2011.

Geir Hønneland

Geir Hønneland

Hønneland er dr.polit. fra Universitetet i Oslo og har i mange år jobbet med studier av russisk politikk og identitet, arktisk politikk og internasjonal havpolitikk. Han har hatt et særlig fokus på forholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet, herunder russiske persepsjoner av norsk politikk. Hønneland ble av khrono.no rangert som den mest publiserte forskeren i norsk instituttsektor, og den mest publiserte samfunnsviteren utenfor økonomi i norsk akademia generelt, i perioden 2012-2016. Han har publisert en rekke bøker på norsk og engelsk, hvorav flere har blitt oversatt til andre språk, som russisk og kinesisk. Hønnelands siste bok er Russia and the Arctic: Identity, Environment and Foreign Policy (2. utgave, Bloomsbury, 2020). Han er tidligere forskningsleder og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, og er i dag seniorforsker i bistilling ved NUPI og professor II ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet. Hønneland underviser også i russisk politikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har hatt flere verv i komiteer og programstyrer i Norges forskningsråd, og siden 2018 er han leder av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

ingvildnaess

Ingvild Næss

Næss er jurist fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet med spørsmål knyttet til teknologi, personvern, ytringsfrihet og tillit i næringslivet siden 2005. Næss arbeidet i en årrekke i Advokatfirmaet Thommessen, der hun var med å lede firmaets satsing på teknologi og personvern. De siste fire årene har Næss jobbet i Schibsted. Nå er hun direktør for personvern og datatrender, og sitter i ledelsen i Schibsted Data & Tech. Næss leder også Mediebedriftenes Landsforenings utvalg for data og personvern. Videre er hun oppnevnt som medlem av personvernkommisjonen som skal avgi sin rapport innen utgangen av 2021.

thorgeir-01-sh_SB

Thorgeir Kolshus

Kolshus er sosialantropolog og leder for Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet. Han har tidligere vært førsteamanuensis og professor II ved Sosialantropologisk institutt, UiO. Der tok han også sin doktorgrad i 2007, med en avhandling om samspillet mellom religion og politikk, basert på over to år med etnografiske feltarbeid på øya Mota helt nord i øystaten Vanuatu i den sørvestlige delen av Stillehavet. Kolshus er en aktiv fag- og forskningsformidler på en rekke ulike plattformer, og har blant annet vært spaltist i Dagens Næringsliv og i Aftenposten. Han bruker sin stillehavskompetanse både til å informere om utviklinger i denne geopolitisk sentrale del av verden og som utgangspunkt for sammenligninger med, og skråblikk på, norske forhold.

2 - Saxi, Portrettfoto (black)

Håkon Lunde Saxi

Saxi er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) i Oslo; et av Norges fremste akademiske fagmiljøer innen militærstrategi- og fellesoperasjoner, samt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Han har vært tilknyttet FHS siden 2009 og særlig forsket på norsk, nordisk og nordeuropeisk forsvarspolitikk. Saxi disputerte i 2016 med sin doktorgrad om britisk- og tysk forsvarspolitikk etter den kalde krigen. Han var under arbeidet med avhandlingen gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) og ved den tyske forskningsstiftelsen SWP. Saxi var i 2009 praktikant i FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO).

IMG_7638 (1)

Andreas Indregard

Indregard har bred internasjonal erfaring innen politisk analyse, fredsmekling og humanitær bistand, og har jobbet to år som politisk rådgiver for Kofi Annan. Det siste tiåret har han primært jobbet i Myanmar og andre deler av Sørøst-Asia, blant annet som direktør for «Advisory Commission on Rakhine State», en kommisjon nedsatt av Myanmars leder Aung San Suu Kyi. Indregard har også jobbet for FN (blant annet som FNs øverste stedlige representant i delstaten Rakhine) og vӕrt Norsk Folkehjelps landdirektør i Myanmar. Tidligere har han også arbeidet fem år i Midtøsten, blant annet som senioranalytiker for International Crisis Group (ICG) i Israel/Palestina og sjef for den norske kontingenten i den internasjonale observatørstyrken i Hebron på Vestbredden. Indregard har studert arabisk ved Universitetet i Oslo og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra Harvard.

Birgitte Førsund

Birgitte Førsund

Førsund har de siste 20 årene jobbet som bindeledd mellom sikkerhetsmiljøer og marked/media/ledelse via flere offentlige/private prosjekter med fokus på forebyggende digital sikkerhet. Fra tiden i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) var hun med å arrangere Nasjonal sikkerhetsmåned i fem år, et nasjonalt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og internasjonalt samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). Som utleid fra NorSIS, bistod Førsund også med lanseringen av Center for Cyber and Information Security (CCIS). Hun har siden 2017 samarbeidet tett med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) på vegne av KPMG Cyber og bidratt til arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018, samt undersøkelsen om hybride trusler mot norsk næringsliv 2019. Siden mars 2019 har Førsund vært Director of Communications and Alliances for Junglemap, med fokus på bevisstgjørende og forebyggende tiltak for bedre digital sikkerhet. Første prosjekt ble samarbeidet mellom NSR, PST og Junglemap om å tilby næringslivet et gratis introduksjonskurs om digital sikkerhet.

_MG_9128

Ørjan Nordhus Karlsson

Karlsson er sosiolog, forfatter og fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han har tidligere vært ansatt i blant annet Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Norsk Folkehjelp. Karlsson har bred internasjonal erfaring, inkludert internasjonale operasjoner i Forsvaret, og deltagelse i katastrofeinnsats og sivil krisehåndtering gjennom EU og FN. Etter at tyfonen Haiyan rammet Filippinene i 2013, ledet han EUs kriseinnsatsteam i landet.

Odd Jarl Borch

Odd Jarl Borch

Borch er professor i strategi og organisasjonsfag ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (1979), har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Umeå universitet (1990), og post doc forskerutdanning fra Indiana University i USA. Borch kan vise til omfattende vitenskapelig publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og en rekke bøker. Han har hatt bistillinger ved flere universitet, ved institusjoner, inklusiv Norges forskningsråd, og har deltatt i en rekke offentlige utvalg og komiteer. Borch har i sin karriere arbeidet samfunnsrettet med fokus på entreprenørskap og innovasjon i flere bransjer og sektorer, inklusiv fiskeri, havbruk, landbruk, matvareindustri, maritim næring og beredskapssektoren. Han samarbeider tett med institusjoner innenfor beredskapsapparatet, inklusiv nødetater, Hovedredningssentral og Kystvakt. Han leder for tiden flere internasjonale FoU-prosjekt med fokus på beredskaps- og kriseledelse, og er også leder for et tematisk fagnettverk under UArctic paraplyen kalt «Arctic Safety and Security» med fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene. Borch har vært ansvarlig for oppbyggingen og leder i dag Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium NORDLAB som arbeider med avansert simulator- og beslutningsstøtteteknologi koblet opp i et omfattende internasjonalt simulatornettverk.

Cecilie Hellestveit 2020

Cecilie Hellestveit

Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og forsker på folkerett og væpnede konflikter. Hellestveit er særlig interessert i folkerettslig regulering av nye stridsformer og stridsmidler, beskyttelse av sivile, samt forholdet mellom folkerett og geopolitikk. Hun har blant annet utgitt boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen (2020). Hellestveit har arbeidet med væpnede konflikter i Midtøsten i flere tiår. På norsk har hun tidligere publisert en bok om krigen i Syria (2017). Høsten 2020 kommer Hellestveit med boken Omen – krig i Jemen og en verden i endring. Hun har vært rådsmedlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) siden 2015, og har nylig sittet i det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget for Oljefondet. Hellestveit er tilknyttet det nyetablerte Folkerettsinstituttet (NAIL).

Profilbilde - Simen Bakke - stort

Simen Bakke

Bakke har bred bakgrunn innen sikkerhet og beredskap, både fra Politiet og Forsvaret. Han er senior informasjonssikkerhetsrådgiver i Politiets IKT-tjenester, og har blant annet tidligere vært beredskapsrådgiver i Røde Kors. Bakke har også en master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hans interessefelt er hvordan sikkerhet kan balanseres mot frihet og andre sentrale borgerrettigheter på en god måte i demokratiske samfunn, inkludert bruk av ulike politimetoder; hvordan økonomi og politikk påvirker statens tilnærming til strukturert risikostyring; gråsoneproblematikk; påvirkningsoperasjoner og desinformasjon. Bakke er også aktiv i den offentlige debatten om disse temaene og har skrevet en rekke artikler.

Mads Harlem

Mads Harlem

Harlem er jurist med spesialkompetanse i krigens folkerett, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett. Han jobber i dag som spesialrådgiver i folkerett og samfunnskontakt samt advokatfullmektig hos advokatfirmaet Nordhus & Aarø. Harlem har tidligere arbeidet i mange år som jurist og leder av politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors hvor han også arbeidet for Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-Bevegelsen i Israel og de okkuperte områdene. Harlem har publisert flere artikler om blant annet Forsvaret og krigens folkerett og han deltar ofte i den offentlige debatten rundt disse temaene.

Laila Bokhari

Laila Bokhari

Bokhari er statsviter, forfatter, politiker, forsker og diplomat. Hun er tidligere statssekretær ved SMK for Erna Solberg og i UD for Børge Brende (2013-2017). Bokharis portefølje ved SMK inkluderer spesielt fokus på krise og beredskap, radikalisering og terrorisme. Hun har siden 2018 vært tilknyttet Harvard Kennedy School of Government, og utviklet kurs i ledelse og beslutningstaking i komplekse krise- og beredskapssituasjoner. Bokhari har en lang forskerkarriere innen feltet terrorisme og voldelig ekstremisme/radikalisering ved FFI og NUPI. Hun ledet arbeidet med den nasjonale handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering i 2014. Bokhari har også jobbet for UD ved Den norske ambassaden i Islamabad, sittet i FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité 1267 (al Qaida/Taliban Monitoring Team), og jobbet med anti-terrorprosjekter for OSSE, samt jobbet for Flyktninghjelpen. Hun satt i tillegg som medlem av 22. juli-kommisjonen (Gjørv-kommisjonen). Bokhari har også jobbet med kvinner, fred og sikkerhet, og kvinner i fredsmekling. Hun er styreleder for Stiftelsen Lillehammer Museum og medlem av styret på NUPI, OsloMet, Raftostiftelsen, United World College, Human Rights House Foundation og Nansen Fredssenter. Bokhari sitter også i Advisory Council ved Global Center on Cooperative Security, i International Advisory Board ved Hedayah (UAE), og i styringsgruppa til det nordiske nettverket av kvinnelige fredsmeklere. Hun er forfatter av en rekke fagartikler og blant annet bøkene Hellig Vrede (2010) og Arven etter Far (2015).

Halvorssen

Thomas Halvorssen

Halvorssen er Oberst (p) og har de siste årene ledet Forsvarets bidrag i det USA-ledede Multinational Capability Development Campaign (MCDC), som et eget program under tidligere Forsvarets Concept Development & Experimentation (CD&E) virksomhet. Her har Norge bidratt tungt i konseptutviklingen av "Understand to Prevent (U2P) violent conflict - the military contribution" med FFIs "Protection of Civilians (POC)" konsept, samt vært internasjonalt ledende i å fremme og etablere en felles forståelse av hybride trusler, som i prosjektet "Countering Hybrid Warfare (CHW)". Han har i flere år vært seniorrådgiver og forsker på FFI - Gruppe for Næringsstrategi (FFIN), og vært Senior Stabsoffiser i Konsernstaben til Forsvarets logistikkorganisasjon, med ansvar for overordnet strategiutvikling, beredskap og planverk. Halvorssen har tjenestegjort som Oberst i AU (AMIS II) og Chief Joint Logistics Operations Center (JLOC), samt Officer-in-Charge av Integrated Support Services (ISS) i UNAMID i Darfur, Sudan. I tillegg, har han vært spesialrådgiver både i Mazar-e-sharif, Afghanistan (ANA 209.Korps) og nylig hjemkommet fra Baghdad, Irak (CJTF-OIR/Ministerial Liaison Team). Av utdanning har Halvorssen Befalsskole, Sjøkrigsskole, Krigsskole og Stabsskole fra Forsvaret, og han har en MBA fra BI.

DSC_6182_resized

Kristian Berg Harpviken

Harpviken er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), og han var direktør ved instituttet fra 2009 til 2017. Harpviken er sosiolog, og har spesielt forsket på Afghanistan og landene i regionen rundt. Han har en bred forskningsinteresse knyttet til krig og fred, publiserer internasjonalt, og foreleser jevnlig for både et akademisk og et allment publikum.

Skjermbilde 2018-06-01 kl. 15.15.47

Eldar Berli

Berli er tidligere brigadesjef for Brigade Nord og tidligere rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har utdanning fra US Army, US Marine Corps, i tillegg til NATO Defence College.

unnamed (12)

Hanne Eggen Røislien

Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Institutt for Forsvarsstudier og Army Cyber Institute ved West Point. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, samt organisasjonsendringer innen cyberdomenet for et mer fremtidsrettet forsvar. Røislien har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hun har lang fartstid fra Midtøsten, og har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden. Røislien har vært tilknyttet PRIO og Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC, og har jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait.

trine

Trine Holo

Holo har erfaring som spesialrådgiver i Politiet og Forsvaret, og nøkkelkompetanse innenfor sikkerhetspolitisk analyse, samt strategisk forsvar, etterretning, beredskap og krisehåndtering. Hun har jobbet mye med bi- og multilaterale relasjoner, og har særlig områdekunnskap om Iran, Afghanistan, Pakistan og Russland.

Tormod Heier

Tormod Heier

Heier er oberstløytnant og tilsatt ved Forsvarets høyskole. Han har erfaring fra tjeneste i Hæren, FD, Etterretningstjenesten, IFS og NUPI, og er redaktør for en rekke bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 10.39.41

Terje Bruøygard

Oberstløytnant Bruøygard jobber for tiden som militær studieleder ved det amerikanske marinekorpsets stabsskole i Virginia, USA. Før det var han sjef for Telemark bataljon. Bruøygard har også jobbet i Forsvarsdepartementets avdeling for Sikkerhetspolitikk. Han har hatt en rekke stillinger i Hæren, både i nord og sør, og har tjenestegjort både i Afghanistan og Irak. Av utdanning har Bruøygard Befalsskole og Krigsskole fra Forsvaret, og han har en mastergrad fra Marine Corps University i Quantico.

Skjermbilde 2019-03-28 kl. 11.33.21

Richard Utne

Utne har bred internasjonal erfaring i risikostyring og sikkerhetsledelse, både i privat og offentlig sektor. Han har lang tjenesteerfaring fra Forsvaret og har deltatt som rådgiver i flere internasjonale operasjoner. Utne har en M.Sc. i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger, med fordypning i sikkerhetsledelse i konfliktområder. Han deltar i ulike forum og ekspertgrupper knyttet til samfunnssikkerhet, og i 2018 var han prosjektleder for NATOs sivile komité Transport Group Ocean Shipping: Project Enhancing Situational Awareness to Hybrid Threats to the Maritime Community in the North Atlantic Ocean and North Sea. I 2019 var Utne bidragsyter til Hybridundersøkelsen gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd.

IMG_6789

Arne Morten Grønningsæter

Grønningsæter jobber for tiden med modernisering av NATOs kommandostruktur, herunder etablering av den nye Atlanterhavskommandoen (Joint Force Command Norfolk). Han har inntil nylig ledet utviklingen av NATOs programmer for utvikling av kommando og kontroll for "Joint Intelligence" og "Integrated Air and Missile Defence", samt kapabiliteter for kommando og kontroll for maritime- og spesialstyrker. Grønningsæter har mangeårig erfaring fra militær og sivil-militær krisehåndtering, som sjef SJØOPS ved FKN, sjef fellesoperasjoner ved både LDKN og FOH. Han er cand.juris med spesialisering i sjørett og har hatt en ledende rolle i utvikling av en rekke militære og sivil-militære planer, regelverk og prosedyrer knyttet til krisehåndtering og operasjoner.

Skjermbilde 2019-02-13 kl. 23.55.42

Carl Waldemar Wilhelmsen

Wilhelmsen jobber som Surveillance Controller ved NATO Airborne Early Warning i Tyskland, og har i tillegg funksjonen som Chief of Current Operations ved Operations Wing Flying Squadron 1. Han har jobbet mange år i Luftforsvaret og deltatt i flere internasjonale operasjoner. Wilhelmsen har utdanning fra Luftkrigsskolen, UiT, UiB og Forsvarets høgskole, og er styremedlem i presidentskapet til Norges forsvarsforening og styremedlem i redaksjonsrådet til Luftled, tidsskriftet for Luftmilitært samfund.

Skjermbilde 2019-02-07 kl. 11.54.31

Marc Lanteigne

Lanteigne har en PhD fra McGill University og er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsinteresser er Kina og utenrikspolitikk i Øst-Asia, kinesisk samarbeid med regionale og internasjonale organisasjoner, sino-europeiske og sino-arktiske relasjoner, handelspolitikk og Kinas økonomiske diplomati. Lanteigne har skrevet flere bøker som China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power (2005), Chinese Foreign Policy: An Introduction (2009, 2013) - og han er medredaktør av bøkene The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy (2008) og China’s Evolving Approach to Peacekeeping (2012). Han har også skrevet en rekke artikler om kinesisk diplomati i Asia og strategisk politikk i Øst-Asia, inkludert petroleumspolitikk, maritim sikkerhet, frihandel og respons på utradisjonell sikkerhet, og økonomi.

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen

Østhagen er forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI) i Oslo; et av Norges ledende forskningsinstitutter vedrørende Russland og Arktis. Han har også stilling som rådgiver på Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, og som seniorrådgiver ved The Arctic Institute i Washington D.C. Samtidig fullfører Andreas en doktorgrad ved Universitetet i British Columbia (UBC) med fokus på maritime grenser og konflikter. Andreas har tidligere jobbet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo, ved Nord-Norges Europakontor i Brussel, og ved CSIS i D.C. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics, fra 2010.

36253207_10156226087221830_8297838186936139776_n

Rasmus Gjeddsø Bertelsen

Bertelsen er professor i nordområdestudier og "Barents Chair in Politics" ved UiT - Norges arktiske universitet. Han er dansk politolog, oppvokst på Island og derfor personlig og faglig opptatt av Nord-Atlanteren og Nordområdene. Bertelsen er utdannet i København, Reykjavik, Lausanne, Genève, Amsterdam, Cambridge og Sciences Po. Han var postdoc på Harvard Kennedy School, United Nations University-Institute of Advanced Studies, Tokyo Institute of Technology og Aalborg Universitet. Bertelsens forskningsområder er transnasjonal kunnskap og politisk psykologi mellom Vest og Øst.

Skjermbilde 2018-06-05 kl. 11.09.46

Benjamin Schaller

Schaller er stipendiat ved Senter for fredsstudier (CPS) på UiT - Norges arktiske universitet. Hans forskningsprosjekt handler om militært samarbeid og "Confidence- and Security-Building Measures" (CSBMs) som verktøy for konfliktforebygging. Schaller har tidligere jobbet for det tyske utenriksdepartementet da Tyskland hadde formannskapet i OSSE. Hans spesialfelt er arktisk sikkerhet, våpenkontroll og CSBMs.

20141007 bilde av meg

Torgeir Fjærtoft

Fjærtoft er norsk diplomat og forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier på Universitetet i Oslo. Hans forskningsprosjekt er "Post-conflict political order in the Middle East", med opphold ved den norske ambassaden i Riyadh (Saudi Arabia) og feltarbeid i Israel, Tyrkia og Iran. Fjærtoft har tidligere jobbet med Norges forhold til EU, WTO, FN og Tyskland.

last ned (4)

Lars Rowe

Rowe er underdirektør og leder for Norges Hjemmefrontmuseum. Han var tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Rowe har hatt forskningsopphold ved Institutt for forsvarsstudier, Oslo og George Washington University, Washington D.C. og undervist i russisk historie ved Forsvarets Etterretningshøgskole. Hans spesialfelt er sovjetisk og russisk utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner i det europeiske nord, sovjetisk industrialisering i Nordområdene, og russisk og norsk etterkrigshistorie.

Karin-MIFF-1

Karin Abraham

Karin Abraham (f. 1977) har en master i Midtøstenstudier fra Ben Gurion Universitetet i Israel, der hun bodde og arbeidet som journalist for Minerva i en årrekke. Hun har skrevet boken "Israel: Da fredsbevegelsen forsvant". I årene 2013-2014 var hun tilknyttet SISA der hun gjennomførte en kartlegging av ekstreme bosettere på Vestbredden. Abraham har også jobbet med ekstremisme i Midtøsten som prosjektleder i organisasjonen Hate Speech International. Hun bidrar jevnlig med analyser og innlegg om Midtøsten i norsk presse.