ARRANGEMENTER

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Tid: 12. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Hvordan styrker vi evnen til å oppdage påvirkningsoperasjoner og reagere? Hvem har ansvaret for å motvirke påvirkningsoperasjoner?

Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed implisitt påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt.

Påvirkningsoperasjoner kan sees på som et maktmiddel som brukes sammen med andre koordinerte hendelser, der hovedmålet er å vinne dominans over informasjonsdomenet, å ta eierskap til narrativet, og forskyve et strategisk tyngdepunkt til fordel for den som angriper.

I en konstant skiftende verden kan det være utfordrende å identifisere et avvik fra hva som er normalt når referansene for det som er normalt konstant endres, og alle deler av samfunnssikkerhetens grunnleggende funksjoner blir berørt.

Hvor lang tid vil det ta før vi blir så vant til det uvanlige at det uvanlige blir normalt? Er det noe som kan fungere som forsterkere i påvirkningsoperasjoner og som påvirker vår oppfatning av politikk og samfunn? Har GPS-forstyrrelser i nord gradvis blitt så vanlig at vi ikke lenger hever et øyenbryn når det skjer? Hva med andre lands militære tilstedeværelse i våre nærområder og farvann? Hva med cyberangrep på vårt helsevesen? Når ble phishing-forsøk på arbeidsplassen normalt? Og hva med de tingene vi ikke ser?

Å bygge motstandsdyktighet i dag innebærer ikke bare å styrke digital og fysisk infrastruktur, men det handler også om å styrke kunnskap og bevissthet om det trussellandskapet vi har. Private bedrifter og sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i å motvirke påvirkningsoperasjoner og hybride trusler.

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

Tid: 3. desember 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Hvilke utfordringer innebærer konkurranseutsetting for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget?

Sivilt-militært samarbeid er løftet frem som vesentlig i forsvarssjefens fagmilitære råd til den neste langtidsplanen for Forsvaret. Flere private aktører skal inn for å løse transportbehov, vedlikehold og andre støttefunksjoner for Forsvaret. Private aktører har alltid vært en nødvendig del av samfunnets beredskap, men den måten de nå skal brukes som en del av den stående beredskapen gjør situasjonen likevel noe annerledes.

Erfaringer fra internasjonale konflikter viser at det blir krevende å trekke opp grenseganger mellom Forsvarets kjernevirksomhet og støttefunksjoner. Dermed blir det også vanskelig å trekke et klart skille mellom hva som kan og ikke kan legges ut på anbud. Utfordringsbildet er mindre tydelig i dag enn da Forsvarets kantiner ble konkurranseutsatt på 1990-tallet. Nye og mer omfattende private selskapsstrukturer med større oppgavebredde, akselererende teknologiutvikling med mer spesialiserte våpensystemer og bruken av flere ikke-militære virkemidler gjør det utfordrende å regulere og beskytte sivile leverandører. En ytterligere utfordring er at utviklingen på dette området går fortere enn utviklingen av politiske prinsipper og reguleringer.

Bruken av private aktører i Forsvaret reiser et mangfold av dilemmaer som vi kanskje ikke kan løse på akkurat samme måte som vi tidligere har gjort.

Hvordan sikrer vi at monopol på bruk av makt fortsatt underlegges statlig styring og kontroll? Hvordan forhindre sammenblanding av interesser som kan påvirke utformingen og bruken av Forsvaret? Hvordan sikre avgrensning av Forsvaret mot det sivile samfunnet? Hvordan sikre rettigheter og plikter for leverandører til Forsvaret? Hvordan sikre kontroll over sensitiv informasjon?

Frokostseminar med Thomas Halvorssen, Oberst (p), Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, og Gro Nystuen, jurist og forsker. Ordstyrer er Erik Strøm, styreleder i UTSYN.

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

Deterrence, Risks & Uncertainty – NATO, Russia & the High North

Tid: 20. november 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, Tromsø

Sikkerhetspolitisk balansekunst

Tid: 28. oktober 2019, kl. 18:00-19:30
Sted: Stormen bibliotek, Storgata 1A, Bodø

Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar

Tid: 14. oktober 2019, kl. 08:30-10:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo