ARRANGEMENTER

Arendalsuka: Totalforsvar i nord - har vi kontroll?

Tid: 13. august 2019, kl. 13:00-14:00
Sted: No9 Cafe, Arendal

Den geopolitiske betydningen av Arktis har blitt større, og USA, Russland og Kina øker sin tilstedeværelse i nord. Hvordan påvirker geopolitiske endringer i nordområdene norsk sikkerhet? Har vi kontroll eller er vi i ferd med å miste den?

Samtidig har trusselbildet blitt mer komplekst og sammensatt. Destabilisering av staten eller samfunnet er et potensielt mål for såkalte «hybride» metoder. Åpne, demokratiske samfunn er sårbare for hybride metoder og polarisering som kan destabilisere tilliten i samfunnet. Hybride trusler i form av målrettede desinformasjonskampanjer, cyberangrep og manipulering av infrastruktur representerer nye sikkerhetsutfordringer som krever en helhetlig sivil-militær respons. Norske myndigheter har også reintrodusert totalforsvarskonseptet som forsøker å løse samhandlingen mellom sivile og militære. Men hvor godt vil konseptet fungere i et sterkt digitalisert samfunn hvor sivile kan være målet?

Påvirkningsoperasjoner er kanskje særlig relevant med tanke på høstens kommunevalg. Hvordan foregår påvirkningsoperasjoner, både åpent og fordekt? Hvordan bygger vi mer helhetlig beredskap og sivil motstandsdyktighet? Hvilke plattformer finnes for totalforsvaret og hvilke trenger vi? Hvordan bereder vi grunnen for totalforsvar i sivil sektor og hva er de sivile institusjonenes rolle?

Under Arendalsuka inviterer vi til samtale med:

- Cecilie Daae (direktør, DSB)
- Robert Mood (president, Røde Kors)
- Gunhild Hoogensen Gjørv (professor, UiT)

Hanne Eggen Røislien leder samtalen.

Bli gjerne med hele dagen 13. august på No9 Cafe der det arrangeres flere debatter om nordområdene!

Arrangementet er et samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet.

AVLYST! Sikkerhetspolitisk balansering i Nord

Tid: 18. juni 2019, kl. 18:00-20:00
Sted: Sydøst, Torvgata 2, Bodø

Hvordan balansere en sterkere stormaktsposisjonering i Arktis og mottak av allierte styrker?

Allierte forsterkninger er en forutsetning for forsvaret av Norge og har siden signeringen av Den Nordatlantiske Pakten (NATO) vært sentral i norsk forsvarspolitikk. Samtidig som Norge er avhengig av et godt forhold til sine allierte, kan det være utfordrende å balansere dette med beroligelse og forutsigbarhet overfor Russland. I tillegg styrker Kina tilstedeværelsen i Arktis både gjennom å bruke havet som transportpassasje for kinesiske handelsskip, men også med en styrket militær tilstedeværelse. Hvordan kan Norge balansere en sterkere stormaktsposisjonering i Arktis og mottak av allierte styrker?

USAs utenriksminister, Mike Pompeo uttalte 6. mai i år at USA kommer til å være sterkere tilstede i Arktis framover. Dette må til for å holde det han kaller Russland og Kinas «aggressive holdninger» i sjakk. Hvordan skal Norge forholde seg til en mektig alliert som ønsker sterkere innflytelse i Arktis, og hvilke konsekvenser har dette for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Arrangementet er et samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund og NTL Forsvaret.

Frigjørings- og veterandagen: Forsvar i en ny tid

Tid: 8. mai 2019, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

De lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har ligget fast siden opprettelsen av NATO for 70 år siden heter det. Eller gjør de egentlig det?

Verden har endret seg og vi har endret oss. Tradisjonelle allianser og institusjoner som forsvarer våre verdier utfordres, og trusselbildet er mer komplekst og sammensatt med eksempelvis cyberangrep og informasjonsoperasjoner. Grensene mellom fred og konflikt er mer utydelig. Det er derfor ikke rart hvis politikken også endrer seg, men desto viktigere at årsakssammenhenger forklares og at det bygges forståelse.

Med et mer komplekst trusselbilde må det også bygges motstandsdyktighet i sivilbefolkningen. Da må folk ha eierskap til sitt eget forsvar. Gjennom flere tiår med store omstillinger i Forsvaret, inkludert profesjonalisering, et økende antall internasjonale operasjoner, de facto nedleggelse av allmenn verneplikt og siviltjenesten, samt en i stor grad lukket forsvarssektor, har det blitt større avstand mellom folk og forsvar. Hva er forsvaret til for, og hvilke roller og oppgaver skal forsvaret ha? Har verdiene vi kjemper for endret seg siden frigjøringen i 1945?

I forsvarspolitikken har avskrekking tidligere blitt balansert med beroligelse. Men de siste årene har beroligelsesdimensjonen blitt tonet ned. Hva betyr egentlig disse konseptene og hvilke implikasjoner har det for hva vi forsvarer og hvordan?

I anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai inviterer vi til en uformell samtale og refleksjoner rundt Forsvarets og sivilsamfunnets rolle før og nå.

Eldar Berli, tidligere sjef for Brigade Nord, og Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved UiT, innleder samtalen.

Det blir også mat og forfriskninger.

Arrangementet er et samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Tid: 25. april 2019, kl. 17:00-19:00
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer?

Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer for nasjonalstatene i Europa. For å kunne løse disse utfordringene, særlig i nord og i Arktis, må vi også ha et forhold til og kontakt med vår nabo i øst. Når Russland har ulike synspunkter og løsninger enn USA og andre av våre samarbeidspartnere, hvordan påvirker det Norge som står midt i mellom?

Hvilke nærings- og sikkerhetspolitiske implikasjoner gir klimaendringene når det gjelder krig og konflikt, tørke, matmangel og migrasjon? Hva med fiskeri og forvaltning, søk og redning, utslipp og miljøhåndtering, olje og energi, forsyning og transport? Hvordan kan vi forebygge og tilpasse oss på best mulig måte – og med hvilke samarbeidspartnere?

Arrangementet er et samarbeid med Polyteknisk Forening.

Arctic Security Perceptions: From North America to the Baltic Sea

Tid: 3. april 2019, kl. 09:00-12:00
Sted: Stormen, Storgata 1A, Bodø

The Arctic is divided. Security interests and concerns in the North American Arctic are not equivalent to those in the European Arctic. The Baltic Sea Region is increasingly linked with issues in the High North / Barents Sea. With an emphasis on Canada and Norway, how do various Arctic security perceptions diverge and overlap? What is the role of the Baltic Sea Region in the security outlook for both countries, as well as for Arctic Geopolitics more generally?

High North Dialogue 2019 side-event, organised by the High North Center and the Konrad Adenauer Stiftung Nordic Countries, with co-organisers The Arctic Institute and UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren - hva står på spill?

Tid: 25. februar 2019, kl. 16:00-17:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo