OM UTSYN

UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar er en tverrfaglig plattform for kunnskapsutvikling, formidling og dialog rundt temaer knyttet til norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Organisasjonen ble etablert i 2018 som en respons på en mangelfull og mer polarisert diskurs på dette feltet. UTSYNs mandat er å bidra til en bredere og mer inkluderende debatt om norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.

UTSYN fremmer nyansering i formidlingen av sentrale sikkerhetspolitiske problemstillinger, og kombinerer perspektiver fra sivilsamfunn, politikk, forsvarssektoren, samt nasjonal og internasjonal forskning. UTSYN har et helhetlig, overordnet blikk på tvers av særinteresser og ideologiske standpunkter. UTSYN utforsker og får frem faglige og politisk begrunnede synspunkter fra ulike sider. UTSYN er partipolitisk uavhengig og aktivt engasjert i arbeidet med å dempe polarisering og splittelser, særlig mellom nord og sør i Norge. UTSYN fremmer kunnskap og dialog på tvers av perspektiver og posisjoner, sektorer og geografiske skillelinjer, for å bidra til økt tillit, helhetlig forståelse, analyse og innsikt om norsk sikkerhetspolitikk, inkludert samfunnssikkerhet. Dette er spesielt viktig i en tid hvor bruken av ikke-militære virkemidler øker, med den konsekvens at skillene mellom fred, krise og krig i større grad viskes ut.

UTSYN har siden oppstarten utviklet en særskilt nisje for å fremme faglig debatt, utvikling og kompetanse for å bygge en bedre sikkerhetskultur, det vil si øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om viktige sikkerhetsspørsmål i det norske samfunnet, spesielt i nordområdene. Ved å fremme kompetanse som kan redusere informasjonsgapet i samfunnet, kan vi bygge en bedre sikkerhetspolitisk diskurs, på tvers av sektorer og geografiske skillelinjer; mellom nord og sør, lokale og sentrale myndigheter, og mellom det offentlige og det private. Gjennom en mer omforent situasjonsforståelse bygger vi et sterkere totalforsvar.

UTSYN er en plattform som arbeider for at politikk i større grad formes på grunnlag av et så bredt kunnskapstilfang som mulig.

Mange lokalmiljøer berøres av sikkerhetspolitiske endringer. Norges geostrategiske plassering, vår rolle som NATO i nord, økte spenninger mellom stormaktene, samt klimaendringer som endrer den internasjonale dynamikken i Arktis, er årsaker til at UTSYN har et særskilt fokus på nordområdene. UTSYN skal fremme regionale kunnskapsmiljøer og -ressurser, rekruttere nye stemmer, samt styrke kontakten mellom regionale fagstemmer og nasjonale nyhetsmedier.

Formål

  • Etablere dialog og bygge felles arenaer på tvers av sektorer, interesser og geografiske skillelinjer.
  • Fremme kritisk og konstruktiv utveksling av ulike sikkerhetspolitiske perspektiver.
  • Skape mer åpenhet og bredde ved at flere relevante miljøer og nye fagstemmer i hele Norge inkluderes.
  • Samarbeide med nyhetsmedier og fagmiljøer for å styrke kritisk analyse, forskningsformidling og kompetanseheving på sentrale sikkerhetspolitiske spørsmål.
  • Bygge en mer omforent sikkerhetskultur.

UTSYN konkurrerer ikke med eksisterende fagmiljøer, men bidrar til at flere stemmer deltar i det offentlige ordskiftet. Vi tilrettelegger derfor for fagformidling i ulike formater, både på fysiske og digitale arenaer. UTSYN søker ikke konsensus, men bidrar til økt refleksjon, analyse og innsikt i hvordan store forandringer i omverdenen påvirker Norges rolle i verden og utformingen av norsk sikkerhetspolitikk. UTSYN har en rekke fagprofiler tilknyttet forumet og sammen bidrar vi til en bredere og mer inkluderende utenriks- og sikkerhetspolitisk debatt.

Struktur

UTSYN er registrert som organisasjon i Brønnøysund med organisasjonsnummer 919672226. UTSYN består av et styre og sekretariat, i tillegg til fagprofilene fra ulike sektorer. Vi har dermed en fleksibel struktur – en liten, effektiv administrasjon og et stort, bredt fagnettverk. Fagpersoner, institusjoner og miljøer kan være tilknyttet forumet og bidra med sin kompetanse på ulike måter – med UTSYN som felles plattform. Styret og sekretariatet tilrettelegger aktivt for bred fagformidling.