Denne uken har Øvelse Nord, landets største fullskala samvirkeøvelse for beredskap, gått av stabelen i Bodø. UTSYN har i den sammenheng vært medarrangører på to ulike arrangementer, Kampen om sannheten og Norge og det nye NATO: Sivil-militær beredskap i nord. To arrangementer som har tatt opp viktige sikkerhetspolitiske tematikker. 

Fagdagen Kampen om sannheten
Tirsdag 23. april hadde vi et åpent fagforum om ytringsfrihet og samfunnssikkerhet på Nord Universitet hvor Amund Trellevik fra UTSYN var ordstyrer gjennom hele dagen. Dette arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Journalistforening, Nord Universitet og UTSYN. Seminaret var innom en rekke viktige temaer og debatter om medienes rolle i et åpent demokrati, økende trusler fra desinformasjon, kunstig intelligens og fiendtlige påvirkningsoperasjoner, hvordan bygge digital motstandskraft i Norge og hvordan den skjerpede sikkerhetssituasjonen endrer måten norske journalister må jobbe på.

Kampen om sannheten

Både UTSYNs styremedlem Eskil Grendahl Sivertsen og UTSYNs fagprofil Cecilie Hellestveit holdt innlegg som en del av seminaret. Hellestveit fokuserte på mediebruk i fredstid sammenlignet med krigstid, og illustrerte sine poenger med eksempler fra krigen på Gaza og i Ukraina. Demokratiske regimer blir mer autoritære ved krigstid og autoritære regimer blir totalitære. Så hvordan kan vi på best mulig måte sikre en balanse mellom de demokratiske verdiene, ytringsfrihet, men også sikkerhet. Eskil Sivertsen fra FFI opplyste om hvordan vi kan sette narrativet. Er det egentlig noe som er objektivt sant eller ikke? Sannferdig og troverdig informasjon grunner i personers identitet og narrativ. Norge har i dag intet «sannhetsministerium», går vi mot en tid hvor vi har behov for en statlig funksjon som jobber med situasjonsforståelse?

Gunnar Fugelsø og Morten Alexander Mossin fra PSTs deltok også under fagdagen. Begge ga verdifulle bidrag fra de hemmelige tjenestenes arbeid med å så åpent som mulig dele informasjon og skape situasjonsforståelse, uten å eksponere sitt arbeid. Påvirkningsoperasjoner og desinformasjon kommer i størst grad fra Russland og Kina, spesielt ble det lagt fokus på nordområdene og interessene rundt Arktis. Mossin understreket at cyberoperasjoner er en vedvarende og alvorlig trussel mot norske interesser. 

Andre høydepunkter var diskusjoner mellom journalister, lærere og Sølve Aleksander Karlsen fra Tenk/Faktisk.no. Hvordan kan vi sammen, på best mulig måte ruste de unge og studenter mot den fremtiden som venter de? Hvor skal ansvaret ligge og hva kan konsekvensene bli om vi ikke klarer å øke bevisstheten og beredskapen rundt kildekritikk?

Den økende sikkerhetstrusselen i kombinasjon med økt brukt av kunstig intelligens og desinformasjon gjør dette seminaret spesielt relevant for beslutningstakere og den situasjonen de nå står i. Hvordan skal man klare å balansere økte sikkerhetshensyn på en måte som ikke bryter med den norske modellen og våre demokratiske verdier? 

Publikum på seminaret var studenter, akademisk ansatte og beslutningstakere. Basert på spørsmålene fra salen var både journalister og forvaltning representert.

Norge og det nye NATO: Sivil-militær beredskap i nord

Senere på dagen, tirsdag 23. april, var UTSYN med å arrangere kveldsseminaret: «Norge og det nye NATO: Sivil-militær beredskap i nord» på Luftfartsmuseet i Bodø sammen med Nord Universitet og Heimevernet. 

Innledere under seminaret var: 

  • Sjef HV, Frode Ommundsen 
  • Sjef Vesterbottengruppen, major Johan Hellstrøm 
  • Leder for Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde
  • Sjef HV-14, Finn Ola Helleberg
  • Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad 
  • Leder for NHO Nordland, Hans Christian Hansson
Panelet

Bakteppet for kveldsseminaret var den nye sikkerhetspolitiske situasjonen med svensk og finsk NATO-medlemskap og styrkingen av NATO i nord. Samtidig som vi får en styrking av sikkerhetsalliansen, er dagens situasjon preget av et stadig økende alvor. I løpet av arrangementet ble det tatt opp mange viktige temaer rundt norsk beredskapsvilje, ytterligere samarbeid og forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. 

Noen høydepunkter var innledningene fra major Johan Hellstrøm, Frode Ommundsen, og Harald Sunde. Med det nye forslaget til langtidsplan og et forsterket bånd til våre naboer er det mange positive trekk å vektlegge. Samtidig ble det understreket både fra norsk og svensk hold at fraflytting i nord er et økende problem, og det er behov for styrking av kritisk infrastruktur, ikke bare fra nord til sør, men også fra øst til vest. 

Vi har i dag satt oss i en situasjon hvor store deler av de kritisk ressurser eies av private aktører og næringslivet. Hvordan kan dette påvirke oss i krisetid og må det endringer til på dette feltet for å styrke beredskapen i Norge? 

Også frivillige fra Røde kors, Det frivillige Skyttervesen, Norske Kvinners Sanitetsforening, og medlemmer av Heimevernet var til stede på arrangementet. 

Omtaler av arrangementene i media:
Finnes det noen sannhet? Ikke om Putin får bestemme hos an.no
Fornøyd etter hektiske dager: – Ser det som viktig profilering hos an.no