Ny rapport:
Personellutfordringen i Forsvaret

Soldater fra Garinsonen i Porsanger under Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019. Foto: Marius Johansen / Forsvaret.

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har nylig sammenfattet en rapport som gir oversikt over muligheter og utfordringer knyttet til personellsituasjonen i Forsvaret.

Fjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige innsatsfaktorer som burde styrkes uavhengig av hvilket strukturalternativ (A-D) politisk ledelse ville lande på. Svendsen-utvalget leverte før sommeren sin rapport om hvordan Forsvaret kan styrke rekruttering og kompetanse gjennom samarbeid med sivil sektor, og hvordan samarbeidet kan styrkes innenfor totalforsvarsrammen. Nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret legges frem 16. oktober.

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har i den anledning sammenfattet en rapport som gir oversikt over personellsituasjonen i Forsvaret. Det inkluderer det sikkerhetspolitiske bakteppet, den nasjonale konteksten og behovsbildet. Rapporten tar for seg de ulike utfordringene og mulighetene knyttet til organisering, rekruttering, ståtid, og kontakt mellom folk og forsvar i en totalforsvarskontekst. Rapporten er ikke uttømmende, men bidrar forhåpentligvis til å gi et godt situasjonsbilde og kommer med noen forslag til anbefalinger for å redusere noen av sårbarhetene for både Forsvaret og samfunnet forøvrig i tiden som kommer.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Befalets Fellesorganisasjon, Parat forsvar og Fellesforbundet.

Hele rapporten kan leses og lastes ned som pdf her. Kortversjonen kan leses på Forsvarets forum.

 

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) har kommentert rapporten knyttet til bruken av reservister og deres rolle i styrkestrukturen. Les hele NROFs kommentar her.