Arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret er i gang og i den forbindelse har UTSYN nedsatt et uavhengig fagutvalg for å bidra til å skape en bredere debatt om Norges fremtidige sikkerhet.

Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter langtidsplaner som gjelder for fire år av gangen. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å lage en rapport som skal fungere som det konseptuelle rammeverket for en ny langtidsplan for Forsvaret (LTP).

Til høsten vil forsvarssjefen legge frem sitt fagmilitære råd, og regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny LTP for Stortinget våren 2020. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017-2020, neste plan skal gjelde for 2021-2024.

Det var flere utfordringer knyttet til arbeidet med forrige langtidsplan: Regjeringens forslag ble levert flere måneder senere enn normalt til Stortinget, og de lange linjene kunne derfor ikke trekkes opp før også Forsvarsbudsjettet måtte behandles. Kunnskapsgrunnlag fra andre aktører ble også presentert for sent i prosessen. Resultatet var at vi fikk sprikende kunnskapsgrunnlag, sterke lokale og interessepolitiske aktører, og mangel på effektuering og implementering av deler av politikken.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg siden arbeidet med forrige langtidsplan. Tradisjonelle allianser og institusjoner som forsvarer våre verdier utfordres. Trusselbildet er mer komplekst og sammensatt, grensene mellom fred og konflikt er mer utydelig, og økt teknologiavhengighet gir også større sårbarhet.

Hvis målet er å bygge best mulig sivil og militær forsvarsevne mot de utfordringene som venter, forutsetter det en informert befolkning og utstrakt vilje til å diskutere vanskelige endringsprosesser og viktige veivalg for Norge.

For å bidra til mer debatt om ny LTP har UTSYN nedsatt et bredt sammensatt, uavhengig fagutvalg bestående av personer med dyp fagkompetanse innenfor sikkerhetsfeltet.

Medlemmene av utvalget er:

 • Eldar Berli (tidl. sjef Brigade Nord)
 • Gjert Lage Dyndal (nestsjef strategisk tenketank, NATO-ledelsen i Brussel)
 • Kristian Berg Harpviken (tidl. direktør, seniorforsker PRIO)
 • Trine Holo (spesialrådgiver forsvar og beredskap)
 • Kim Traavik (diplomat)
 • Tormod Heier (hovedlærer ved Forsvarets høyskole)
 • Gunhild Hoogensen Gjørv (forsker ved UiT)

Les mer om medlemmene i utvalget under UTSYNs fagprofiler.

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og NTL Forsvaret skal UTSYN jobbe for en åpen, engasjerende og opplysende debatt om sentrale sider ved norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Gjennom blant annet en rekke arrangementer og artikler i løpet av året skal vi legge til rette for en debatt om de store spørsmålene – om hvor vi står og hvor vi bør gå. Les mer om samarbeidet: Bred debatt – bedre forsvar!

Noen av problemstillingene vi vil løfte er:

 • I norsk forsvarspolitikk har avskrekking tidligere blitt balansert med beroligelse, men beroligelsesdimensjonen er nå tonet ned. Konseptet om avskrekking handler om nektelse og avstraffelse. Hva slags type avskrekking er Norge mest tjent med? Hvordan påvirker det rammene for beroligelsespolitikken?
 • Hvilke implikasjoner vil økt alliert trening i nord ha å si for sivilsamfunnets støtte til Forsvaret – i en tid med hybride trusler hvor sivilsamfunnet som del av Forsvaret blir viktigere? Hvilke utfordringer er knyttet til alliert mottak?
 • Hvilken type teknologiutvikling vil vi ha i årene fremover – blant annet sensorer, kommunikasjonsteknologi, styringssystemer – og hvordan vil det ha implikasjoner for styring, ledelse og kompetanseutvikling innenfor Forsvaret?
 • Hva slags innretning bør Norge ta sikte på for å sikre best mulig uttelling i forholdet til nære allierte (interoperabilitet og lojalitet) og utvikling av responsevnen for å sikre eget territorium? Hvilke konsekvenser har utviklingen innen ulike forsvarssamarbeid?
 • Påvirkningsoperasjoner og den sikkerhetspolitiske dimensjonen av desinformasjon – hvordan påvirkes sivile og hvordan styrker vi motstandsevnen?

Startskuddet går allerede førstkommende mandag 25. februar kl. 16:00. Da arrangerer UTSYN, NOF, NTL Forsvaret og Polyteknisk Forening første seminar i dette samarbeidsprosjektet, om FFI-rapporten og hva det blir viktig å fokusere på fremover. I panelet er:

 • Sigurd Glærum
  – Sjefforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Tormod Heier
  – oberstløytnant og hovedlærer ved FHS/Institutt for militær ledelse og operasjoner.
 • Knut Johannes Støvne
  – Oberst og frilansjournalist

Ordstyrer er forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), Kristian Berg Harpviken.

Meld deg på arrangementet hos Polyteknisk Forening.

Hvis du vil ha litt påfyll før kunnskapsseminaret på mandag har både Gjert Lage Dyndal og Terje Bruøygard kommentert FFI-rapporten i Nordlys:

Norge trenger ny fregatt for «det høye Arktis»

FFIs innspill til ny langtidsplan – et ærlig startpunkt for bedre sikkerhet


Se video-intervju med NOF, NTL Forsvaret og UTSYN:

Vi trenger en opplyst og åpen debatt om Norges sikkerhet

Se hele kunnskapsseminaret fra 25. februar om ny LTP:

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – hva står på spill?