USAs arktiske strategi

11.02.2021 |

USS George H. W. Bush, fotografert fra broen til KNM Helge Ingstad under øvelse Saxon Warrior 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Flere av USAs departementer har publisert sine respektive arktiske strategier.

USAs utenriksdepartement publiserte i 2016 under Obama-administrasjonen en oppdatert implementeringsplan for sin nasjonale strategi for Arktis fra 2013. Under Trump-administrasjonen publiserte det amerikanske forsvarsdepartementet sin arktiske strategi juni 2019, og den amerikanske marinen publiserte sin versjon januar 2021. Det amerikanske luftforsvaret og den amerikanske kystvakten lanserte også hver sin arktiske strategi i 2019. Dette sammendraget oppsummerer hovedtrekkene i de tre førstnevnte.

Utenriksdepartementets implementeringsplan fra 2016 bygget videre på implementeringsplanen fra 2014. I 2016-planen ønsket USA å dekke tre mål. Det første var å fremme USAs sikkerhetspolitiske interesser; det andre å opptre som en ansvarlig forvalter av Arktis; det tredje å styrke internasjonalt samarbeid. Tanken var at disse tre feltene skal være gjensidige styrkende. Det bærende prinsippet i det amerikanske utenriksdepartementets strategi var «å sikre fred og stabilitet, ta avgjørelser basert på den best tilgjengelige informasjonen, søke innovative løsninger, og å samkjøre og konsultere med urbefolkningen i Alaska».

For å fremme USAs sikkerhetsinteresser i Arktis, fremhevet utenriksdepartements strategi at USA skulle styrke regional infrastruktur, øke domenebevissthet, samt sikre fri ferdsel til havs. For å opptre som en ansvarlig forvalter av Arktis, søkte USA å beskytte miljøet og naturresursene, fremme en balansert økonomisk utvikling, styrke forskningsarbeidet og tradisjonell kunnskap om Arktis, samt inkludere urbefolkningen i beslutningsprosesser. For å styrke internasjonalt samarbeid, skulle USA søke felles løsninger på klimarelaterte spørsmål, styrke samarbeidet innenfor søk- og redningsoppdrag, forhindre uregulert fiske, samt minske utslippet av miljøskadelige stoffer, samt benytte Arktisk råd til å fremme USAs interesser for Arktis.

Amerikansk samarbeid med de andre medlemmene i Arktisk råd kjølnet til under Trump-administrasjonen. I 2019, under Arktisk råds ministermøte i Rovaniemi, nektet USA å underskrive møtets felleserklæring. Dette markerte første gang Arktisk råds medlemmer ikke har klart å underskrive en felleserklæring siden rådet ble opprettet i 1996. Videre benyttet USAs utenriksminister Pompeo ministermøtet til å kritisere Kinas geopolitiske ambisjoner i Arktis, samt Russlands gjenåpning av militærbaser i regionen. Dermed brøt Pompeo med sedvanen om å ikke diskutere sikkerhetspolitiske temaer i Arktisk råd. Handlingen kan ses i lys av Trump-administrasjonens sikkerhetspolitiske fokus for Arktis, gjenspeilet i publiseringen av det amerikanske forsvarsdepartementets arktiske strategi i 2019.

Det amerikanske forsvarsdepartementets arktiske strategi fra 2019 bygger på den tidligere strategien fra 2016. Strategiens tre grunnpilarer er bevisstgjøring rundt Arktis; å styrke operasjoner i Arktis; og styrke det regelbaserte systemet i Arktis. Strategien anser at det sikkerhetspolitiske bildet er i endring. På den ene siden ser man tendenser til positivt samarbeid med flere arktiske stater. Samtidig ser man økt usikkerhet tilknyttet den gradvis minskende havisen, økt russisk militær aktivitet (deriblant byggingen av nye, samt gjenåpning av gamle, militærbaser), og Kinas forsøk på å hevde seg selv gjennom «One Belt, One Road»-initiativet. Arktis anses som dels amerikansk territorium, dels delt region, og dels som mulig område for strategisk konkurranse.

Den amerikanske marinens strategiske dokument «A Blue Arctic» fra januar 2021 ser på mange av de samme problemstillingene nevnt over. De viktigste målene for marinen i Arktis er å bevare en tydelig tilstedeværelse; å styrke samarbeid og partnerskap; og å bygge en mer kapabel arktisk marinestyrke.

Biden-administrasjonen vil mest sannsynlig videreføre Obama-administrasjonens klimaorienterte strategi for Arktis, ifølge High North News. Biden har blant annet gjenopprettet Obama-administrasjonens miljøvernsoner i Arktis, som forhindrer olje- og gassutvinning, og som ble fjernet av Trump i 2016.

Hele strategien til det amerikanske utenriksdepartementet kan leses her.

Hele strategien til det amerikanske forsvarsdepartementet kan leses her.

Hele strategien til den amerikanske marinen kan leses her.

 

Av: Knut Joachim Tanderø Berglyd