På «fisketur» i Norge

24.10.2022 | ,

KV «Sortland» på patrulje i Nordsjøen. Foto: Forsvaret

Vi er alle bindeledd til noe eller noen av verdi for de som ikke vil oss vel.

Av: Birgitte Førsund, fagprofil i UTSYN

Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, uttalte nylig at Nord-Norge er blitt et testområde for Russland, hvor ulike sammensatte trusler utprøves til bruk i hybrid krigføring. Trusselbildet som beskrives berører alle type virksomheter – uavhengig om de er underlagt sikkerhetsloven eller ikke.

Noen husker kanskje sketsjen med Harald Heide Steen Jr som russisk ubåtkaptein på «fisketur» i Norge, som på humoristisk vis forsøkte å bortforklare hva den russiske ubåten egentlig gjorde langs norskekysten. Sketsjen ble første gang sendt på NRK i 1978, og var inspirert av observasjoner av russiske ubåter under den kalde krigen.

I disse dager er det observasjoner av små ubemannede luftfartøy – også kalt droner – blant annet ved olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen og annen kritisk infrastruktur i nord.

Vi vet lite om hvilket formål droneaktiviteten har, men dronene kan eksempelvis være sendt for å «fiske» etter info, og skape frykt eller uro.

I de årlige trusselvurderingene fra EOS-tjenestene henvises det til at «sikkerhet er alles ansvar». Dette er et viktig budskap som kanskje er underkommunisert og ikke har nådd godt nok ut nasjonalt. Det betyr at rapportering fra alle typer virksomheter til EOS-tjenestene om hendelser som avviker fra normalen, er svært viktige bidrag i arbeidet med å beskytte Norge. Dette gjelder spesielt siden arbeidet om hvem som skal underlegges Sikkerhetsloven i Norge har gått tregt. Vi har heller ikke implementert NIS2-direktivet slik EU har oppfordret til. NIS2 har som formål å bidra til et høyt felles sikkerhetsnivå i nettverk og informasjonssystemer i EU, og forbedre motstandsdyktigheten til både den digitale og fysisk infrastrukturen i offentlig og privat sektor.

I tillegg er det verdt å merke seg at svært mye av den digitale infrastrukturen i Norge er i regi av det private næringsliv, og ikke underlagt sikkerhetsloven per nå – eller har en CERT de forholder seg til (et Computer Security Incident Response Team).

«Vi ser at sivilbefolkningen i Finnmark i større grad er årvåkne og melder fra om hendelser», sa politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta til Dagens Næringsliv. Grenseområdene i nord er geostrategisk utsatt som tettere på vår nabo i øst. De praktiske implikasjonene av trusselbildet oppleves sterkere der enn lenger sør i landet. Vi bør derfor alle lytte til og ta lærdom av erfaringene fra politimester Hætta. Vi kan alle bidra til å gjøre det vanskeligere for de som er på «fisketur».

I dag har vi et komplekst trusselbilde som gjør at vi har droner på fisketur i Nordsjøen, falske nyheter som fisker etter splittelse eller falske e-poster som fisker etter tilganger. For vi er alle bindeledd til noe eller noen av verdi for de som ikke vil oss vel.

 

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen, 24.10.2022.