De lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har ligget fast siden opprettelsen av NATO for 70 år siden heter det. Eller gjør de egentlig det?

Verden har endret seg og vi har endret oss. Tradisjonelle allianser og institusjoner som forsvarer våre verdier utfordres, og trusselbildet er mer komplekst og sammensatt med eksempelvis cyberangrep og informasjonsoperasjoner. Grensene mellom fred og konflikt er mer utydelig. Det er derfor ikke rart hvis politikken også endrer seg, men desto viktigere at årsakssammenhenger forklares og at det bygges forståelse.

Med et mer komplekst trusselbilde må det også bygges motstandsdyktighet i sivilbefolkningen. Da må folk ha eierskap til sitt eget forsvar. Gjennom flere tiår med store omstillinger i Forsvaret, inkludert profesjonalisering, et økende antall internasjonale operasjoner, de facto nedleggelse av allmenn verneplikt og siviltjenesten, samt en i stor grad lukket forsvarssektor, har det blitt større avstand mellom folk og forsvar. Hva er forsvaret til for, og hvilke roller og oppgaver skal forsvaret ha? Har verdiene vi kjemper for endret seg siden frigjøringen i 1945?

I forsvarspolitikken har avskrekking tidligere blitt balansert med beroligelse. Men de siste årene har beroligelsesdimensjonen blitt tonet ned. Hva betyr egentlig disse konseptene og hvilke implikasjoner har det for hva vi forsvarer og hvordan?

I anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai inviterer UTSYN til en uformell samtale og refleksjoner rundt Forsvarets og sivilsamfunnets rolle før og nå.

Eldar Berli, tidligere sjef for Brigade Nord, og Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved UiT, innleder samtalen.

Det blir også mat og forfriskninger!

Arrangementet er åpent for alle og gjennomføres i samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Tid: 8. mai, kl. 19:00-21:00
Sted: Brygg, Storgata 7, Oslo

Hjertelig velkommen!